Overheidsbeleid duurzaamheid lokaal en Land van Cuijk

Beleid

Beleidsmatig staan Grave en ook de andere gemeenten die per 1-1-2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk vormen, nog helemaal aan het begin van een samenhangend duurzaamheidbeleid. In 2019 leverde de Rekenkamer een kritisch rapport af. Kijken we naar andere gemeenten in het land dan staat het Graafse beleid nog in de kinderschoenen.

Warmteplan

De gemeente heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat de gemeente de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. De gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan (het Warmteplan). Dit doen zij door toezicht te houden op nieuwbouw en door op zoek te gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande bouw. Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal enkele jaren duren. Gemeenten zullen de komende tijd de eerste wijken aanwijzen om van het gas af te gaan. Andere wijken zullen nog even moeten wachten. Het is nu dus nog niet duidelijk wanneer jij precies van het aardgas af gaat. Voor 2021 zal er een warmteplan gemaakt worden in iedere gemeente, waarin deze informatie wel te vinden is.

Uitvoering

Specifiek voor de gemeente Grave is het project dat de gemeente met maatschappelijke partners, waaronder Duurzaam Grave, indiende in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Grave ontwikkelde een programma waar zowel huiseigenaren als huurders van kunnen profiteren. De activiteiten bieden een goede mix van het treffen van CO2-besparende maatregelen en advies (aan huis en online via webinars). Bewoners ontvangen concreet handelingsperspectief (zoals bijvoorbeeld bij gratis kleine energiebesparende maatregelen of het beter inregelen van CV-installaties).

Voor het programma is ruim € 112.000,= beschikbaar tot medio 2022.

De gemeente is in de lead bij de uitrol. Duurzaam Grave is partner.