Beleid duurzaamheid: provinciale overheid

De organisatie “Brabant geeft Energie” laat provinciaal zien wat er allemaal kan op het terrein van de energietransitie. De organisatie gidst en inspireert, stimuleert samenwerking en stimuleert initiatieven die de energietransitie op gang brengen. De organisatie stimuleert initiatieven en challenges door kennisdeling, netwerken en waar nodig door investeringen.

Brabant geeft energie: https://www.brabantgeeftenergie.nl/

De Provincie speelt een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en daarmee ook in het energietransitie- en duurzaamheidsbeleid. In het kader van het stimuleren van duurzaamheidsbeleid is er de regeling (Stila): elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Met het beschikbare budget kunnen, bijdragen worden verstrekt aan particuliere grondeigenaren voor aanleg en beheer van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden. In de nieuwe regeling zijn pakketten/elementen toegevoegd, bijvoorbeeld elementen die kunnen bijdragen aan waterberging.

De stimuleringsregeling heeft als doel om landschapsontwikkeling door boeren en burgers in het buitengebied van Brabant te stimuleren. Naast een vergoeding voor aanleg en beheer kan, afhankelijk van de thema’s die in een gebied zijn opengesteld, ook een vergoeding worden verstrekt voor opbrengstderving of voor grondwaardedaling.

Enkele belangrijke voorwaarden: de aanvrager heeft grond in het buitengebied buiten het erf met een agrarische of groenbestemming, deze grond ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant en stedelijk gebied, de aanvrager heeft geen wettelijke verplichting om natuur aan te leggen en de aanvrager u wil iets doen dat past binnen de openstellingscriteria in de gemeente.

De gemeente of het waterschap heeft thema’s bepaald op basis waarvan ze welke doelen wil bereiken. De subsidieregeling geldt dus niet altijd binnen de gehele gemeente en is niet voor elk thema opengesteld. De meest actuele situatie binnen de gemeente is te vinden op de digitale kaart van de Provincie Noord-Brabant.

Het maken van een plan of het aanvragen van een subsidie kan best een uitdaging zijn. Daarom zijn er veldcoördinatoren per regio actief. Zij kunnen inhoudelijk adviseren, een plan opstellen en ondersteuning verlenen bij de aanvraag.

STILA: https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant_subsidie_20071